403 Forbidden

Home
Anasayfa » Sosyal Yaşam

Sosyal Yaşam

SUBAŞI’n da SOSYAL YAŞAM VE EĞİTİM

İnsanlar özellikle kırsal kesimdekiler küçük yaştan itibaren çalışma hayatına atılırlar ve 80–85 yaşlarına kadar çalışabilirler. Buna göre; bedeni ve zihni kabiliyetleri, sağlık durumları müsait olduğu taktirde fertlerin potansiyel çalışma hayatı uzundur.Dolayısıyla bu çalışma hayatında yaş sınırlaması yoktur.Bu durumda çalışabilecek durumdaki bu fertlerin oluşturduğu gruba çalışabilir nüfus denir.

Ancak DİE çalışabilir nüfusu 1975’e kadar 15–64 yaş grubu kabul ederken bu tarihten itibaren 12–64 yaş grubu olarak alabilmiştir.

Çalışabilir çağdaki nüfustan çeşitli sebeplerle (örn: sağlık durumunun uygun olmaması, evlilik vs)çalışamayanlar vardır. Yani çalışma çağındaki nüfusun tamamı değil bir kısmı fiilen çalışabilmektedir. Fiilen çalışan bu nüfusu faal(aktif) nüfus denir.

 

 

Beldenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Belde halkı beldenin batısında geçen Meriç Nehrinden çeltik ekiminden yararlanmaktadır. En fazla üretilen mahsul çeltiktir. Sırasıyla buğday, ayçiçeği, süpürge, mısır ve fasülye üretilir. Çevrede fasülye ile ün yapmıştır.

2005 yılı verilerine göre Subaşı İlçe merkezinde çalışan toplam nüfus 1621 kişidir. Çalışanların%45.71’i tarım sektöründe,%30.84’ü sanayi sektöründe,%25’sı hizmet sektöründe çalışmaktadır.

Tarımda çalışanların %77,2’si erkek,%22,7’si kadın; sanayide çalışanların %91’i erkek,%9’u kadın; hizmet sektöründe çalışanların %82’si erkek,%18’i kadındır.

Kırsal kesimde aktif nüfusun %84’ü tarımda,%12,4’ü hizmet sektöründe,%3,6’sı sanayi sektöründe çalışmaktadır. Tarımda çalışanların %72,8’i kadın,%27,2’si erkek; hizmet sektöründe çalışanların %9,5’i kadın,%90,5’erkek;sanayi sektöründe çalışanların %7,9’u kadın,%92,1’i erkek nüfus oluşturmaktadır.

1990 yılı verilerine göre sektörel dağılım dengesi kırsal ve kentsel kesimde birbirine taban tabana zıttır. Nitekim kırsal kesimde tarım I.sıradayken kentsel kesimde son sırada yer almaktadır.

2000 yılına ait DİE verilerinde köy ve kasaba bazında verilere ulaşılamamıştır. Buna göre; Subaşı ilçe merkezinde çalışabilir toplam nüfus(12–64) 1427 kişidir. Bunlardan %27.81’i çalışırken; %4.25’i işsiz ve %67.94’ü iş gücünde değillerdir.

Aktif nüfusun 2000 yılı sektörel dağılımına bakarsak; hizmet sektörü%47.75;imalat sanayi %30,8;ticaret%16,2;tarım%2,7’dir. Hizmet sektöründe çalışanların %70’i erkek,%30’u kadın; imalat sanayinde çalışanların%91’i erkek,%9’u kadın; ticaretle uğraşanların %88,5’i erkek,%11,5’i kadın; tarımda çalışanların %77.27 erkek,%22.73 kadın nüfus oluşturmaktadır.

Çalışanların yerleşim alanlarına dağılışına baktığımızda kırsal kesimde çalışanların yüksek bir orana sahip olduğunu görüyoruz. Oysa kırsal kesimde çeşitli iş imkânları olmadığı gibi çalışma çağındaki nüfusta sürekli göç etmektedir. Dolayısıyla kırsal kesimde iş imkânları azlığı söz konusudur. Ancak ister kendi ihtiyaçları için olsun isterse ticari amaçlı olsun tarımla uğraşan ve çalışma çağında olan nüfusun hemen hepsi faal nüfus olarak kaydedildiği için burada aktif nüfus yüksek bir oran gösterir. Ancak tarım dışında çalışanların bir kısmı Subaşı, Edirne ve çevre illere göç etmişlerdir ve halen bu durum devam etmektedir.

Ayrıca çalışan nüfus konusunda değinilmesi gereken bir başka konuda bağımlı nüfustur. Bağımlı nüfus; Ekonomik yönden aktif nüfusun bakmakla yükümlü olduğu nüfus grubuna denir. Genellikle 12 yaş altı ve 64 yaş üzerini kapsar. Ekonomik ve demografik yönden aktif olan her bir kişinin kendi dışında bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısını gösterir.

Araştırma sahamızda bağımlılık oranı 1990 yılında 560 ‘tır. Yani aktif nüfus içindeki her 100 kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı 560’tır.

2000 yılında ise bağımlılık oranının yaklaşık 7 kat arttığı ve 3897 kişiye yükseldiği görülmektedir. Bu durum hem çalışabilir nüfusun göç etmesiyle hem de iş olanaklarının kısıtlı olmasından kaynaklanmaktadır. Nitekim ilçe sınırları içerisinde bulunan Kılınç seramik fabrikası 2000 yılında enerji tüketimini doğal gazdan karşılayamaması sonucu kapanarak Tekirdağ-Çorlu’ya taşınmıştır. Bunun sonucunda yaklaşık 200 kişi işsiz kalmıştır. İlçe’de genç nüfus artmaktadır ve bu nüfusa istihdam alanı sağlanamadığı için nüfus göç etmektedir.

NÜFUSUN EĞİTİM ÖZELLİKLERİ

1990 yılında Subaşı İlçe merkezinde okur-yazar nüfus oranı %74(3679 kişi)’tür. Okuma-yazma bilenlerin %18,3’ü(674 kişi) hiçbir okuldan mezun değilken;%57’si ilkokul;%13’ü ortaokul;%6.75’i lise;%2,2’si yüksekokul mezunu iken %9,5’i dengi okullardan mezundur. Okur-yazar nüfusun %56’sını erkek nüfus oluştururken;%44’ünü kadın nüfus oluşturmaktadır.

1990 yılında kırsal kesimin nüfusu 25347 kişi’dir ve bu nüfusun 15693 kişisi (%61.91’i) okuma-yazma bilmektedir. Bunların 8221’ini (%52.38’i) erkek nüfus oluştururken;7472 kişisini (%47.61) kadın nüfus oluşturmaktadır. Ayrıca 1990 yılı itibariyle mezun olunan okullara göre kır nüfusunun dağılışına baktığımızda %75,4’ü ilkokul,%4.68’i ortaokul,%1.15’i lise ve %0.81’i yüksekokul mezunu iken geriye kalan :%17’lik kısım dengi okullardan mezundur.

2000 yılında ise sadece ilçe merkezine ait bilgilere göre hareket edilebilmektedir. Buna göre;2000 yılında ilçe merkezindeki okuma-yazma çağındaki (6 yaş üstü) toplam nüfus 7135 kişidir. Burada 6321 kişi (%88,6) okuma-yazma bilmektedir. Okuma-yazma bilenlerin 1504’ü(%21) herhangi bir okuldan mezun değilken,2696 kişi(37,8) ilkokul,243 kişi(3,4)ilköğretim,659 kişi(9,2) lise,301 kişi (%4,2) yüksekokul mezunudur. Okur-yazar nüfusun %53.44’ünü erkek nüfus oluştururken;%46.56’sını kadın nüfus oluşturmaktadır.

 

© 2016 | Bu Site Subaşı Belediye Başkanlığına Aittir. Tüm Hakları Saklıdır. Kopyalanamaz.. Tfrweb.net

Scroll to top